La vida quotidiana

Entre el racionament i l’estraperlo